KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu sơ lược về Khoa:

Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/7/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Tây Đônhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành Kế toán, Tài chính và Ngân hàng. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Về mặt đào tạo, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng là một địa chỉ hội tụ nhiều sinh viên theo học với hai ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

Với định hướng chiến lược đào tạo của nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học theo nhu cầu xã hội, trong thời gian qua Khoa đã cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy có sự tham gia của các nhà khoa học, các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nhận thức và sở hữu tri thức sau quá trình học tập, từ đó sinh viên hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, tố chất sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của xã hội về nghề nghiệp và cả phẩm chất chất đạo đức với tôn chỉ đào tạo sinh viên sau khi ra trường: “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới”.

2. Tên các tổ bộ môn:

Hiện tại, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng có 02 tổ bộ môn:

-         Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

-          Bộ môn Kế toán

3. Số lượng cán bộ, giảng viên:

            Tổng số cán bộ, giảng viên của Khoa là 47: Trong đó có 06 PGS, 07 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 08 đại học.

4. Tên các ngành đào tạo:

          Trình độ Thạc sĩ:

-      Tài chính – Ngân hàng

-      Kế toán

          Trình độ Đại học:

-      Tài chính – Ngân hàng

-      Kế toán

        5. Bộ máy tổ chức Khoa:  

-         Trưởng khoa:

+ TS. Trần Kiều Nga

    Email: tkngaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phó Trưởng khoa:

        + TS. Nguyễn Thiện Phong           

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Văn phòng:

+ Điện thoại cố định: 02923 480 090

+ ThS. Trần Thúy Hằng – Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ ThS. Đinh Công Hiển – Chuyên viên

Email: dchienThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Tài nguyên học tập