Kiến thức giáo dục đại cương

Số TT Tên môn học Tín chỉ CTĐT
1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 2  Xem thêm
2  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 3  Xem thêm
3  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  Xem thêm
4  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Xem thêm
5  Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 4  Xem thêm
6  Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4  Xem thêm
7  Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 4  Xem thêm
8  Toán cao cấp 4  Xem thêm
9  Tin học căn bản 2  Xem thêm
10  TH. Tin học căn bản 2  Xem thêm
11  Xác suất thống kê 3  Xem thêm
12  Pháp luật đại cương 2  Xem thêm
   Tổng cộng 35  

Kiến thức cơ sở ngành

STT Mã HP Tên môn học TC CTĐT
Học phần bắt buộc                  32  
1    Luật kinh tế 2  Xem thêm
2    Phương pháp nghiên cứu khoa học  3  Xem thêm
3    Kinh tế vi mô  3  Xem thêm
4    Kinh tế vĩ mô  3  Xem thêm
5    Nguyên lý thống kê kinh tế 3  Xem thêm
6    Nguyên lý kế toán 3  Xem thêm
7    Kinh tế lượng 3  Xem thêm
8    Lý thuyết Tài chính 3  Xem thêm
9    Quản trị học căn bản 3  Xem thêm
10    Toán kinh tế 3  Xem thêm
11    Quản trị tài chính  3  Xem thêm
Học phần tự chọn                  4  
1    Giao tiếp kinh doanh 2  Xem thêm
3    Lý thuyết thẩm định giá 2  Xem thêm
4    Marketing căn bản 2  Xem thêm
5    Kinh tế quốc tế 2  Xem thêm

Kiến thức chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

STT Mã HP Tên môn học TC CTĐT
Học phần bắt buộc 48  
1    Tiền tệ - Ngân hàng 3  Xem thêm
2    Thị trường tài chính 3  Xem thêm
3    Thanh toán quốc tế 3  Xem thêm
4    Đầu tư tài chính 3  Xem thêm
5    Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3  Xem thêm
6    Tài chính quốc tế 3  Xem thêm
7    Quản trị ngân hàng thương mại 3  Xem thêm
8    Quản trị rủi ro tài chính 3  Xem thêm
9    Kế toán ngân hàng 3  Xem thêm
10    Kế toán tài chính 1 3  Xem thêm
11    Tiếng Anh chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2  Xem thêm
12    Kiểm toán 1 2  Xem thêm
13    Thuế và khai báo thuế 3  Xem thêm
14    Tin học ứng dụng TC - NH 3  Xem thêm
15    Phân tích hoạt động kinh doanh  3  Xem thêm
Học phần tự chọn         8  
1    Marketing ngân hàng 2  Xem thêm
4    Phân tích và thẩm định dự án 3  Xem thêm
5    Thẩm định tín dụng ngân hàng 3  Xem thêm
6    Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 3  Xem thêm
7    Tài chính doanh nghiệp 3  Xem thêm
8    Nghiệp vụ ngoại thương 3  Xem thêm
9    Kế toán tài chính 2 3  Xem thêm
10    Thẩm định giá 3  Xem thêm
11    Tài chính cá nhân 2  Xem thêm

Thực tập tốt nghiệp, viết chuyên đề (khóa luận):

STT Hình thức TC
Loại hình 1  Thực tập tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp 12
Loại hình 2  Thực tập tốt nghiệp, làm tiểu luận tốt nghiệp và học môn thay thế 12
   Cộng: 12

 

 

Thông báo

Tài nguyên học tập