Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/7/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Tây Đô nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành Kế toán, Tài chính và Ngân hàng. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
Về mặt đào tạo, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng là một địa chỉ hội tụ nhiều sinh viên theo học với hai ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

Thông báo

Tài nguyên học tập