Kiến thức giáo dục đại cương

Số TT Tên môn học Tín chỉ CTĐT
1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 2  Xem thêm
2  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 3  Xem thêm
3  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  Xem thêm
4  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  Xem thêm
5  Tiếng Anh định hướng TOEIC 1 4  Xem thêm
6  Tiếng Anh định hướng TOEIC 2 4  Xem thêm
7  Tiếng Anh định hướng TOEIC 3 4  Xem thêm
8  Toán cao cấp 4  Xem thêm
9  Tin học căn bản 4  Xem thêm
10  Xác suất thống kê 3  Xem thêm
11  Pháp luật đại cương 2  Xem thêm
   Tổng cộng 35  

Kiến thức cơ sở ngành

STT   Tên môn học Tín chỉ CTĐT
Học phần bắt buộc                                                     31 tín chỉ
1    Luật kinh tế 2  Xem thêm
2    Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  Xem thêm
3    Kinh tế vi mô  3  Xem thêm
4    Kinh tế vĩ mô  3  Xem thêm
5    Nguyên lý thống kê kinh tế 3  Xem thêm
6    Nguyên lý kế toán 3  Xem thêm
7    Kinh tế lượng 3  Xem thêm
8    Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 3  Xem thêm
9    Quản trị học căn bản 3  Xem thêm
10    Toán kinh tế 3  Xem thêm
11    Quản trị tài chính  3  Xem thêm
Học phần tự chọn                                                      4 tín chỉ
1    Giao tiếp kinh doanh 2  Xem thêm
2    Thương mại điện tử 2  Xem thêm
4    Marketing căn bản 2  Xem thêm
5    Kinh tế quốc tế 2  Xem thêm
6    Thanh toán quốc tế 2  Xem thêm
   Tổng cộng 35  

Kiến thức chuyên ngành Kế toán

STT Tên môn học Tín chỉ CTĐT
Học phần bắt buộc
1  Tổ chức công tác kế toán 2  Xem thêm
2  Đạo đức ngành kế toán 2  Xem thêm
3  Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 2  Xem thêm
4  Kế toán công  3  Xem thêm
5  Kế toán tài chính 1 3  Xem thêm
6  Kế toán tài chính 2 3  Xem thêm
7  Kế toán chi phí 3  Xem thêm
8  Kiểm toán 1 3  Xem thêm
9  Kế toán quản trị 3  Xem thêm
10  Hệ thống thông tin kế toán 1 3  Xem thêm
11  Hệ thống thông tin kế toán 2 3  Xem thêm
12  Thuế và thực hành khai báo thuế 3  Xem thêm
14  Quản trị rủi ro tài chính 3  Xem thêm
15  Tin học ứng dụng kế toán 3  Xem thêm
    48  
Học phần tự chọn                                                                         9 tín chỉ
1  Nghiệp vụ ngoại thương 3  Xem thêm
2  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 3  Xem thêm
3  Kế toán doanh nghiệp dịch vụ 3  Xem thêm
4  Kế toán ngân hàng thương mại 3  Xem thêm
5  Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 3  Xem thêm
6  Kế toán quốc tế 3  Xem thêm
7  Tài chính doanh nghiệp 3  Xem thêm
8  Kiểm toán 2 3  Xem thêm
10  Phân tích và thẩm định dự án 3  Xem thêm
11  Thị trường tài chính 3  Xem thêm
12  Phân tích hoạt động kinh doanh 3  Xem thêm

Thực hiện khóa luận tốt nghiệp     

STT Hình thức Tín chỉ
Loại hình 1 Thực tập tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp 12
Loại hình 2 Thực tập tốt nghiệp, làm tiểu luận tốt nghiệp và học môn thay thế 12
  Cộng: 12

Thông báo

Tài nguyên học tập