DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM) CÁC LỚP

Stt Lớp Lớp trưởng Số điện thoại Cố vấn học tập Đơn vị
1 ĐHKT6A Hồ Trọng Hiếu 0121 423 0060 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH
2 ĐHKT6B Lê Văn Thái 0163 457 6981 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH
3 TCNH6A Trần Thị Diễm Thy 01213 664 699 Nguyễn Trí Dũng Khoa KT - TC - NH
4 TCNH6B Nguyễn Quang Vinh 01663904724 Nguyễn Trí Dũng Khoa KT - TC - NH
5 TCNH6C Võ Anh Đức 0916 650 272 Thái Kim Hiền Nhân Khoa KT - TC - NH
6 TCNH6D Lê Võ Minh Tân 0915 470 716
0947 579392
Lý Thị Phương Thảo Khoa KT - TC - NH
7 TCNH6E Trần Công Đáng 0169 4739982 Lý Thị Phương Thảo Khoa KT - TC - NH
8 TCNH 7A Nguyễn Hữu Tánh 0985 046 443 Thái Kim Hiền Nhân Khoa KT - TC - NH
9 TCNH 7B Võ Hải Đăng 01263 943 918 Võ Ngọc Hải Khoa KT - TC - NH
10 ĐHKT7 Nguyễn Thảo My 0913326367 Nguyễn Minh Nhật Khoa KT - TC - NH
11 CĐKT 7 Lê Hoàng Diệu 0908 314 794 Huỳnh Thị Cẩm Thơ Khoa KT - TC - NH
12 CĐNH7 Thanh Phong 01692089286 Trần Thúy Hằng Khoa KT - TC - NH
13 ĐHKT8A Thúy Mộng 0978 801 876 Huỳnh Trung Kiên Khoa KT - TC - NH
14 ĐHKT8B Tuyết Nhi 0965 901 658 Huỳnh Trung Kiên Khoa KT - TC - NH
15 TCNH8 Mộng Tuyền 01649 898 800 Lê Thị Ngọc Em Khoa KT - TC - NH
16 CĐNH8 Lê Thị Khen 0129 807 8111 Phan Ngọc Bảo Anh Khoa KT - TC - NH
17 CĐKT8 Nguyễn Thị Phương 0945 154 346 Huỳnh Thị Cẩm Thơ Khoa KT - TC - NH
18 ĐHKT9 Trần Trung Tín 0907 741 396 Nguyễn Minh Nhật Khoa KT - TC - NH
19 ĐHNH9 Mỹ Quyên 0167 793 9082 Lương Lễ Nhân Phòng Đào tạo
20 LTKT9 Chí Hảo 0939 776 339    

Thông báo

Tài nguyên học tập